Deklaracja dostępności Samorządowego Żłobka Nr 12 „Bajkowy Domek” w Krakowie

Samorządowy Żłobek Nr 12 „Bajkowy Domek” w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Żłobka Nr 12 Bajkowy Domek w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

·         Teren placówki  jest częściowo ogrodzony. Główne wejście do budynku żłobka jest ogólnodostępne w godzinach jego  pracy.  W placówce znajdują się dwa wejścia służbowe, jedno od strony parkingu, drugie obok wejścia głównego (wejście do piwnicy), przeznaczone wyłącznie dla personelu żłobka oraz osób upoważnionych.

·         Wejście główne zaopatrzone jest w domofon.

·         Pomieszczenia grupy 0 i I oraz pomieszczenia administracji znajdują się piętrze, natomiast sale grupy II i III  na parterze. Aby dostać się na pierwsze piętro należy pokonać schody stanowiące ograniczenie. Dojście na parter wymaga pokonania jednego stopnia. Z każdej sali znajdującej się na parterze budynku jest możliwość wyjścia do ogrodu żłobkowego.

·         W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na pierwszym piętrze z klatką schodową. Budynek nie posiada wind osobowych.

·         W budynku nie ma dostosowań dla osób z niepełnosprawnością.

·         Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         W żłobku  nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

·         W żłobku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

·         Parking dla samochodów osobowych i dostawczych znajduje się poza terenem ogrodzonym żłobka i jest  dostępny  tylko dla pracowników, dostawców i rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Dojazd straży pożarnej, karetki pogotowia jest możliwy tylko przed boczne wejście do budynku od strony parkingu.  Brak możliwości manewrowych
na terenie parkingu dla pojazdów większych np. straży pożarne.